Contributions

Collection:

K. Sankara Rao, T. Pullaiah, (Duplicates donated by Department of Botany, S. K. University, Anantapur-Andhra Pradesh), Raja K. Swamy, Arun Singh R., R. Raghavendra Rao, C. J. Saldanha, S. B. Manohar, S. R. Ramesh, B. R. Ramesh, B. Gurudev Singh, K. R. Keshavamurthy, K. P. Sreenath, V. Ravichandran, Srinivas S.V, Abhishek G Rao, and Y.L Krishnamurthy (Herbarium Dept. of Applied Botany, Kuvempu University, Shivamogga, Karnataka)

Digital Images of Herbarium Specimens:

Collection of Ferns and Allies of P. K. Rajagopal & K. Gopalakrishna Bhat in the MGM college Herbarium, Udupi, Karnataka (64 images of 55 species)
Vascular Plant specimens in the Herbarium of the Regional Research Laboratory, Bhubaneswar, Odisha (721 images of 530 species)
Vascular Plant specimens in the Regional Herbarium of Kerala (RHK), St. Berchmans College, Changanassery, Kottayam, Kerala (113 images of 83 species)
P.G Department of Dravyaguna Vigyan, Patanjali Bhartiya Ayurvigyan AvUm Anusandhan Sansthan, Haridwar, Uttarakhand

Descriptions:

Cecil J. Saldanha et al., K. Gopalakrishna Bhat, K. Sankara Rao, T. Pullaiah

Field Photographs:

K. Sankara Rao, A. J. T. Johnsingh, M. Sanjappa, Dinesh Valke, Navendu Page, Arun Singh R, Raja K. Swamy, Anurag N. Sharma, Aung Si, S. Karuppusamy, A. N. Sringeswara, B.V. Gundappa, K.G Bhat, V. Ravichandran, Noel Sebastian, Shantanu Pramod Shukla, Yathiraj, Harish R. Bhat, Rajasri Ray, S. Siddharthan, Ushaprabha Page, Vaishali Kulkarni, R.K. Mission Team (Shivanahalli, Bangalore), Rajesh Tandon, Arun Kumar, N., Nikhil More, Shiasta Ahmed, Abhishek G Rao, Mayur Mahendra Bhagwat, D. M. Mahajan, Neha Tiwari, Ashuthosh Sharma, Rujuta Vinod, Neha Khowla, Shakir Ahmad, Seema Bin Zeenat

Special contributions:

Palms of Karnataka - K. Gopalakrishna Bhat
Pteridophytes of Karnataka - P.K. Rajagopal and K. Gopalakrishna Bhat
Orchids of Bombay illustrations - Zarir J. Kapadia
Impatiens of Western Ghats - V. Bhaskar and A.N. Sringeswara
Endemic Woody Plants of the Western Ghats - Navendu Page
Trees of Bangalore - K. Sankara Rao
Landscapes - A. J. T. Johnsingh
Ecology - Sandeep Pulla
Grasses Illustrations - Villoo Z. Kapadia
Grasses Photographs - D. M. Mahajan

Volunteers:

Raman Arunachalam, Ankur Shringi, Agnisikhe, Ganesh V, Parvathy A.M, Adithi S